پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت

هدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه به بعد توسعه منابع انسانی درمدیریت کیفیت است.وشامل ۱۴ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم و خیلی کم است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.