پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه به بعد توسعه منابع انسانی درمدیریت کیفیت است.وشامل ۱۴ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم و خیلی کم است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.