پرسشنامه توسعه استراتژی بازار یابی

10,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی میزان گرایش سازمان به توسعه استراتژِ بازار یابی است.شامل ۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.