پرسشنامه توسعه استراتژی بازار یابی

هدف این آزمون ارزیابی میزان گرایش سازمان به توسعه استراتژِ بازار یابی است.شامل ۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.