پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه‌ای معلمان جدید

هدف: گروه استانداردهای حرفه‌ای آموزشی در ایالت کنتاکی آمریکا برای آمادگی و ارائه گواهینامه به معلمان، استانداردهای نه‌گانه‌ای را در ژوئن ۱۹۹۳ میلادی طراحی نموده و از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ میلادی نیز آن را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار داده است. این استانداردها عبارتند از: استاندارد اول: طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی آموزشی استاندارد دوم: ایجاد و حفظ جو یادگیری استاندارد سوم: اجراء و انجام تدریس استاندارد چهارم: سنجش و برقراری ارتباط با نتایج یادگیری استاندارد پنجم: ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش
استاندارد ششم: همکاری با همکاران، والدین و دیگران استاندارد هفتم: فعالیت در جهت توسعه حرفه‌ای استاندارد هشتم: دانش‌محتوایی استاندارد نهم: تکنولوژی آموزشی
برای سنجش هر یک از استانداردها از عبارات مختلفی در دسته های جداگانه استفاده شده است که دارای طیف پنج گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد است. سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات: ۴۵ نوع فایل : jpg روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.