پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه به کارکنانی که با مشتری در تماس هستند.شامل ۳۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.