پرسشنامه توانایی های ارتباطی فرو شندگان

هدف این ابزار بررسی توانایی فرو شندگان در ارائه سخنرانی ها و مشارکت در جلسات گروهی است.و شامل ۲۴ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.