پرسشنامه توانایی شهودی آگور

40,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی تمایلات افراد برای استفاده از قدرت شهودی خود درتصمیم گیری است.ودارای ۱۲ عبارت وروش نمره گذاری است.