پرسشنامه تنظیم خلق منفی

45,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه این است آنچه را که مردم معتقدند می توانند در مورد احساسات و عواطف ناراحت کننده خود انجام دهند،بررسی کند.وشامل ۳۰ جمله و روش نمره گذاری میباشد.