پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی کوبین

هدف این پرسشنامه سنجش برای کمک به ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال است و دارای ۱۰ عبارت است که در جاهای خالی گزینه بله یا خیر نوشته میشود.