پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی کوبین

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه سنجش برای کمک به ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال است و دارای ۱۰ عبارت است که در جاهای خالی گزینه بله یا خیر نوشته میشود.