پرسشنامه تمایز یافتگی خود

هدف این ابزار سنجش تمایز یافتگی افراد از خانواده اصلی است.ودارای ۴۶ سوال و روش نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.