پرسشنامه تماس مستقیم با بانک در مقابل بانکداری الکترونیکی

10,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان تمایل افراد به استفاده از بانکداری الکترونیکی است.دارای ۳ عبارت است بهمراه روش نمره گذاری و تفسیر نتایج .