پرسشنامه تماس مستقیم با بانک در مقابل بانکداری الکترونیکی

هدف این پرسشنامه بررسی میزان تمایل افراد به استفاده از بانکداری الکترونیکی است.دارای ۳ عبارت است بهمراه روش نمره گذاری و تفسیر نتایج .