پرسشنامه تلویزیون ماهواره ای و اثرات آن بر فرد و جامعه

هدف اصلی این آزمون بررسی اثرات تلویزیون ماهواره ای بر فرد و جامعه بوده است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۷ گویه و سوال میباشد.