پرسشنامه تفکرافراد درباره نوآوری

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی تفکرافراد درباره نوآوری است.ودارای ۲۰ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.