پرسشنامه تغییرات فرهنگی در استان مازندران بر مبنای چهار چوب نظری اینگلهارت

30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی محیط اجتماعی از لحاظ پیش زمینه های فرهنگی است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد.