پرسشنامه تغییرات فرهنگی در استان مازندران بر مبنای چهار چوب نظری اینگلهارت

هدف اصلی این آزمون بررسی محیط اجتماعی از لحاظ پیش زمینه های فرهنگی است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد.