پرسشنامه تعیین سبک رهبری

25,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه مشخص کردن سبک فرد در رهبری است در این آزمون برای هر خصوصیت ۸ درجه ذکر شده است که آزمودنی یکی از آنها را انتخاب میکند ودارای روش نمره گذاری است.