پرسشنامه تعیین سبک رهبری

هدف این پرسشنامه مشخص کردن سبک فرد در رهبری است در این آزمون برای هر خصوصیت ۸ درجه ذکر شده است که آزمودنی یکی از آنها را انتخاب میکند ودارای روش نمره گذاری است.