پرسشنامه تعهد پلیس

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان تعهد نیروهای پلیس به کار وسازمان است.وشامل ۱۵ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.