پرسشنامه تعهد سازمانی مودای- استیرز و پورتر

این پرسشنامه میزان تعهدسازمانی افراد را می سنجد. ودارای ۱۵ عبارت است حداقل امتیاز ممکن در این پرسشنامه ۱۵ وحداکثر امتیاز۱۰۵ است امتیاز بالاتر بیانگر تعهد بالاتر فرد به سازمان است.