پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان

هدف این پرسشنامه بررسی سرمایه گذاری های انجام شده بر روی تعاملات ویزه با مشتریان است.وشامل ۱۸ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.