پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

بررسی ادراکات درباره تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان آنها هدف این پرسشنامه است.وشامل ۱۵ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.