پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

20,000.00 ریال – خرید
بررسی ادراکات درباره تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان آنها هدف این پرسشنامه است.وشامل ۱۵ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.