پرسشنامه تعاملات بین خریداران وعرضه کنندگان

هذپدف این ابزار ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان است.وشامل ۱۵ عبارت میباشد که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه مخالفم نه موافقم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد. ودارای روش نمره دهی وتفسیرنتایج است.