پرسشنامه تعارضات زنا شویی

40,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجیدن تعارضهای زن و شوخهر و برخی از ابعاد اصلی آن است.ودارای ۴۲ سوال وروش نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.