پرسشنامه تعارضات زناشویی۲

30,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار سنجیدن تعارضهای زن و شوهر وبرخی از ابعاد اصلی آن است.ودارای ۵۴ سوال وروش نمره گذاری واعتبار و روایی میباشد.