پرسشنامه تضاد شغل دوبربن

هدف این پرسشنامه شناسایی علائم تضاد شغل است.وشامل عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها عمدتا موافقم،عمدتا مخالفم است ودارای روش نمره گزاری است.