پرسشنامه تضاد شغل دوبربن

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه شناسایی علائم تضاد شغل است.وشامل عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها عمدتا موافقم،عمدتا مخالفم است ودارای روش نمره گزاری است.