پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

30,000 ریال – خرید
سنجش تصویر برند شرکت های خصوصی هدف این ابزار است.وشامل ۲۳ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.