پرسشنامه تصور معلمان از توفیق در تدریس

ایم پرسشنامه دارای۱۹ سوال ۲ گزینه ی می باشد .این پرسشنامه دراای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد.