پرسشنامه تصور معلمان از توفیق در تدریس

این پرسشنامه به منظور سنجش نگرش معلمان در رابطه با توفیق و شکست ایشان در امر تدریس بر اساس نظزیه اسناد یا نسبت دادن واینر ساخته شده است شاما ۱۹ جمله است که به صورت سه گزینه ای پاسخ داده می شود سه خرده مقیاس ثبات ، منبع درورنی – بیرونی و کنترل پذیری را می سنجد . درای اعتبار ، روایی و شیوه نمره گذاری است