پرسشنامه تشکل صنفی و مشارکت اجتماعی

هدف اصلی این آزمون بررسی نقش تشکل صنفی بر مشارکت اجتماعی بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.