پرسشنامه تست سنجش خلاقیت عابدی

35,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۶۰ سوال ۳ گزینه ی می باشد.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد.