پرسشنامه تست ابراز وجود ASA با اعتبار و شیوه نمره گذاری و خرده مقیاس ها


پرسشنامه ابراز وجود ASA
این مقیاس در سال توسط دانگل یولی، ارنست تی هالبرگ، آلن جی سلمون،و ریچارد اف هاس، تدوین شده و توسط منیژه شهنی ییلاق و فریبا منصور، ترجمه و تعیین اعتبار گردید. این پرسشنامه (۳۳) ماده‌ای می باشد که در واقع (۳۳) موقعیت میان فردی را توصیف می کند و آن چه را که معمولا پاسخ دهنده، در هر موقعیت انجام می دهد با ۳ گزینه معین می سازد