پرسشنامه ترس از جنایت

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۱۳ سوال است که ترس افراد از قربانی شدن دریک جنایت خشن درخانه یا محله وتاثیر آن بر رفت وآمد را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی است.