پرسشنامه ترس از جنایت

این پرسشنامه شامل ۱۳ سوال است که ترس افراد از قربانی شدن دریک جنایت خشن درخانه یا محله وتاثیر آن بر رفت وآمد را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی است.