پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازار یابی

هدف این آزمون تحلیل نقاط قوت در بازار یابی است.در این پرسشنامه اسامی ۴۱ عامل آمده است که آزمودنی عملکرد وقوت انها را مشخص می کند.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.