پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازار یابی

30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون تحلیل نقاط قوت در بازار یابی است.در این پرسشنامه اسامی ۴۱ عامل آمده است که آزمودنی عملکرد وقوت انها را مشخص می کند.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.