پرسشنامه تحلیل رفتگی و نیمه خاموشی

این پرسشنامه دارای ۲۰عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.