پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکت های چند ملیتی

30,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی تاثیر تبلیغات متحرک بر برند سازمان است.وشامل ۱۸ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.