پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکت های چند ملیتی

هدف این آزمون بررسی تاثیر تبلیغات متحرک بر برند سازمان است.وشامل ۱۸ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.