پرسشنامه تبادل متقابل (مبادله تقابلی)

این پرسشنامه دارای ۵ سوال میباشد که فراوانی نسبی اجتماعی در یک محله درمورد تایید فرزندان را اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره گذاری است.