پرسشنامه تبادل اجتماعی

50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه که از نوع مداد-کاعذی وخود گزارش دهی است.مشتمل بر ۴۱ گویه می باشد.ودارای روش نمره گذاری و پایایی و روایی است.