پرسشنامه تاکتیکهای تعارض

هدف این آزمون سنجیدن،استدلال،پرخاشگری کلامی،وخشونت در خانواده است. وشامل ۱۵ سوال و روش نمره گذاری و اعتبار وروایی میباشد.