پرسشنامه تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان بر جهت گیری ارزشی آنها

این پرسشنامه شامل چندین عبارت وسوال میباشد و در سال ۷۹-۸۰بر روی دانش آموزان شهر شیراز هنجاریابی شده است.