پرسشنامه تاثیر فعالیت بدنی دردوران ابتدایی تحصیل و پایان دوره تحصیلی دانشگاه

این پرسشنامه دارای ۱۵سوال ودر قالب فایل pdfاست.