پرسشنامه تاثیر فرهنگ ملی بر رویکرد های مذاکره

این پرسشنامه دارای ۲۰ عبارت وروش نمره گذاری است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpgاست.