پرسشنامه تاثیر عوامل اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی بر میزان گرایش به استفاده از اینترنت دربین دانش آموزان

این آزمون شامل دو بخش است که میزان استفاده دانش اموزان اینترنت در روز ودر هفته را می سنجد. وقسمت دوم شامل گویه هایی است که عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی  موثر بر گرایش استفاده از اینترنت را در بین دانش آموزان را می سنجد. ودارای ۳۰ عبارت و روایی میباشد.