پرسشنامه تاثیر طبقه اجتماعی بر روابط زن و شوهر

40,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی تاثیر طبقه اجتماعی بر روابط زن وشوهر بوده است.وشامل ۲۶ سوال وچند عبارت میباشد.