پرسشنامه تاثیر طبقه اجتماعی بر روابط زن و شوهر

هدف این پرسشنامه بررسی تاثیر طبقه اجتماعی بر روابط زن وشوهر بوده است.وشامل ۲۶ سوال وچند عبارت میباشد.