پرسشنامه تاثیر شهرک صنعتی برتوسعه روستاییان همجوار

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،خیلی کم،وکم است.ودر قالب فایل wordاست.