پرسشنامه تاثیر رنگ بر انتخاب کتاب کودکان

 این پرسشنامه ۲۵ سوال دارد و محقق ساخته است در پایان نامه کارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است . در قالب word و ۲ صفحه است