پرسشنامه تاثیر رنگ بر انتخاب کتاب کودکان

20,000 ریال – خرید
 این پرسشنامه ۲۵ سوال دارد و محقق ساخته است در پایان نامه کارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است . در قالب word و ۲ صفحه است