پرسشنامه تاثیر تبلیغ بر فروش کالا

این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،نظری ندارم ،کم ، خیلی کم است وکه روش نمره گذاری،روایی،و پایایی ندارد.