پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

20,000.00 ریال – خرید
بررسی میزان تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند تجاری سازمان است.وشامل ۲۰ عبارت وشیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج است.