پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

هدف این آزمونبررسی میزان تاثیر تبلیغات برموفقیت برند تجاری سازمان است و دارای ۲۰ عبارت وروش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.