پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمونبررسی میزان تاثیر تبلیغات برموفقیت برند تجاری سازمان است و دارای ۲۰ عبارت وروش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.