پرسشنامه تاثیر اینتر نت بر بازار یابی

هدف این آزمون بررسی تاثیر اینترنت بر بازار یابی است.وشامل ۳۰عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.