پرسشنامه تاثیر آمیخته های بازار یابی بر رضایت مشتریان

این پرسشنامه دارای ۱۸عبارت است ودرقالب فایل wordاست.