پرسشنامه تاثیرات مدیریت کیفیت جامع

40,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان است.وشامل ۱۹ عبارت و نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.