پرسشنامه بی توجهی وبیش فعالی کودکان

این پرسشنامه دارای ۴۷سوال و تفسیر نتایج است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل pdfاست.