پرسشنامه بیگانگی اجتماعی در دانش آموزان

هدف این پرسشنامه بررسی بیگانگی اجتماعی و عوامل موثر بر آن بوده است.ودارای چندین عبارت میباشد.